Ochrana osobních údajů

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation neboli
GDPR) účinné od 25. 5. 2018 má za cíl hájit práva (především) občanů Evropské unie proti
neoprávněnému nakládání s jejich osobními údaji.

Osobní údaje, které shromažďujeme na webových stránkách

Naše www stránky můžete navštěvovat a používat bez toho, abyste nám sdělovali jakékoliv
osobní údaje. Osobní údaje shromažďujeme jenom v případě, že nám je sami dobrovolně
poskytnete. Údaje, které zpracováváme, budou použity výhradně za účelem, pro který jste dali
souhlas, pokud platná legislativa neumožňuje jinak. Budeme uchovávat Vaše osobní údaje pouze
po dobu nezbytnou k tomu, aby bylo dosaženo účelu služby, kterou jste si vyžádali, nebo účelu,
ke kterému jste dali svůj souhlas, není-li platnou legislativou umožněno jinak.

Subjekty údajů mají právo

Právo na přístup umožňuje subjektu údajů zjistit, zda a případně jaké údaje o jeho osobě
správce zpracovává a uchovává, účel, právní základ, způsob a dobu zpracování a příjemcích,
kterým jsou osobní údaje zpřístupněny. Stejně tak má každý subjekt údajů právo na kopie všech
osobních údajů, které o něm správce zpracovává. Tím by však nikdy neměla být dotčena práva
ostatních (zejména právo na ochranu jejich osobních údajů, ale rovněž se může jednat o ochranu
duševního vlastnictví či obchodního tajemství), případně ohrožena národní bezpečnost. Subjekty
údajů také mají být informováni o tom, zda jsou jeho osobní údaje využívány k automatickému
rozhodování nebo profilování. V této souvislosti má subjekt údajů právo dozvědět se také, jaké
postupy, význam a předpokládané důsledky takové zpracování může představovat.

Právo na opravu umožňuje subjektu údajů dožadovat se nápravy v případě, kdy zjistí,
že evidované údaje jsou nesprávné, nepřesné nebo neúplné. Správce osobních údajů musí
zajistit provedení opravy bez zbytečného odkladu. Za tímto účelem správce zajistí vhodný
jednotný postup pro podávání a vyřizování žádostí, např. prostřednictvím online žádostí o opravu.

Právo na výmaz (neboli právo být zapomenut) umožňuje subjektu údajů požadovat odstranění
svých údajů z evidence správce, pokud nastane některý z těchto případů:

 • Osobní údaje jsou evidovány a zpracovávány protiprávně, např. uplynula stanovená doba
  zpracování;
 • zpracování bylo založeno na souhlasu, který byl odvolán, a zároveň neexistuje jiný právní
  důvod pro jejich zpracování;
 • rodič nesouhlasí se zpracováním osobních dat svého dítěte (pokud se jedná o zpracování
  údajů na základě souhlasu pro služby informační společnosti).
 • osobní údaje již nejsou pro účel, pro který byly uchovávány a zpracovávány, potřeba;
 • subjekt údajů vznese námitku proti zpracování založeném na oprávněných zájmech
  správce osobních údajů a tyto oprávněné zájmy nepřeváží zájem na ochraně osobních
  údajů občana.

V případě uplatnění práva na výmaz je subjekt údajů oprávněn požadovat výmaz všech výskytů
a odkazů na jeho osobní údaje ve všech jejich kopiích.

Právo na omezení zpracování ukládá správci osobních údajů omezit zpracovávání osobních
údajů občana z následujících důvodů:

 • Pokud subjekt údajů namítá, že zpracovávané údaje jsou nepřesné, je možné
  požadovat omezení zpracování na dobu nutnou k ověření přesnosti osobních údajů;
 • jestliže pro zpracování osobních údajů neexistuje právní základ, může subjekt údajů
  místo výmazu požadovat omezení zpracování (tedy aby je správce po vymezenou dobu
  pouze uchoval, avšak jinak nezpracovával);
 • ačkoli osobní údaje již nejsou potřeba pro vytyčený účel správce, mohou být i nadále
  potřebné pro občana, např. pro obhajobu případných právních nároků;
 • jestliže subjekt údajů již vznesl námitku proti zpracování údajů, je oprávněn zároveň
  požadovat omezení zpracování na dobu nutnou k ověření, zda oprávněné zájmy
  správce převáží nad zájmy subjektu údajů.

Právo vznést námitky umožňuje subjektu údajů ohradit se proti zpracování jeho osobních údajů
založeném na oprávněném nebo veřejném zájmu správce osobních údajů. V případě námitek
subjektu údajů má správce povinnost ověřit a řádně zdůvodnit, zda oprávněné či veřejné zájmy
převažují nad zájmy subjektu údajů na ochraně jeho osobních údajů.

Právo na přenositelnost umožňuje subjektu údajů získat své osobní údaje ve strukturované
strojově čitelné podobě. Rovněž může požadovat, aby tyto údaje byly předány přímo jinému
správci, pokud je to (technicky) možné a proveditelné. Právo se však uplatní pouze v případech,
kdy je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu či smlouvě.

Tato práva mohou subjekty uplatnit:

e-mailem: info@prestaservis.cz
telefonicky na tel. čísle: +77066186

Lhůta na zpracování žádosti:

Žádosti budou zpracovány do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných
případech prodloužit o dva měsíce, zejména z důvodu komplexnosti a obtížnosti případu, o čemž
musí být subjekt údajů ze strany správce informován, včetně důvodů prodloužení.

Postup k uplatnění těchto práv subjektu údajů:

 1. Přijetí žádosti
 2. Identifikace žadatele
 3. Vyhodnocení žádosti
 4. Rozhodnutí o žádosti
 5. Výkon rozhodnutí
 6. Informování žadatele

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:
Tomáš Pavlík
telefon: +420 77066186

Pravidla pro užívání cookies

Co jsou soubory cookies?

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče.
Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další
nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou
důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Proč používáme cookies?

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Cookies používáme pro nastavení obsahu webových
stránek vzhledem k preferencím uživatele a optimalizaci využití webových stránek. Rovněž jsou
používány k vytvoření anonymních, souhrnných statistických údajů, které pomohou analyzovat,
jakým způsobem uživatel používá webové stránky. Informace tak pomohou zlepšit strukturu a
obsah stránek.

Jaké cookies používáme?

Používáme několik typů cookies, naše vlastní i externí soubory získané od partnerů, se kterými
spolupracujeme. Soubory využívané na našich stránkách mohou být rozděleny na následující
typy:

 • Analytické cookies – sbírají informace o tom, jak uživatel využívá webovou stránku, o typu
  webové stránky, ze které byl návštěvník přesměrován, o počtu návštěv uživatele a o
  statistikách webové stránky. Tyto soubory nezaznamenávají osobní data, ale jsou používány
  pro shromažďování statistik webové stránky.
 • Dynamické cookies – používají se k uložení informací o relacích. Soubory s informacemi o
  relacích umožňují navádění po webové stránce, aniž by uživatel musel vkládat ty samé
  informace, které už byly vloženy. Po ukončení prohlížeče jsou soubory smazány.
 • Trvalé cookies – zůstávají ve vašem zařízení, dokud je nesmažete.

Jak mohu odstranit, nebo zablokovat cookies?

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina
prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze
pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů
cookie.

Omezení používání cookies může mít vliv na některé funkce, které jsou důležité pro optimální
fungování webových stránek. V případě, že je některá z funkcí webových stránek nefuknční, je
vhodné zkontrolovat nastavení cookies ve webovém prohlížeči a přijetí cookies zařízení umožnit.
Pod textem je uvedeno několik odkazů, které vám mohou pomoci při konfiguraci „cookies“ v
nejčastěji používaných prohlížečích:

1. Google Chrome
2. Mozilla Firefox
3. Internet Explorer
4. Safari

Pošlete nám zprávu

A my se vám ozveme třeba už za 15 minut

  Nebo nám napište na info@prestaservis.cz
  a volejte na 737 437 683